Isten története velem

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának juhait őrizte. Egyszer a juhokat a pusztán túl terelte, és az Isten hegyéhez, a Hórebhez jutott. Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában, egy csipkebokor közepében. Látta, hogy íme, a csipkebokor ég, de a tűz nem emészti meg. Azt mondta Mózes: Odamegyek, hogy lássam ezt a nagy csodát, hogy miért nem ég el a csipkebokor. Látta az ÚR, hogy odament megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokor közepéből: Mózes! Mózes! Ő így felelt: Itt vagyok. Azt mondta neki Isten: Ne jöjj közel, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állsz! Majd azt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Mózes pedig elrejtette arcát, mert félt Istenre tekinteni. Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép helyére. És most, íme, feljutott hozzám Izráel fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, és hozd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból. Mózes azonban így szólt Istenhez: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izráel fiait Egyiptomból? Ő így felelt: Én veled leszek! Ez lesz a jele, hogy én küldtelek: amikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Mózes azt mondta Istennek: Íme, én elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: „Atyáitok Istene küldött engem hozzátok.” És ha kérdezik tőlem: mi az ő neve, mit feleljek nekik? Isten azt mondta Mózesnek: VAGYOK, AKI VAGYOK. És mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem hozzátok.

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: 2Móz. 3, 1-14.

Mi derül ki Istenről ebből a bibliai részből?

  1. Isten személy, nem csak egyfajta magasabbrendű, gondviselő lény.
  2. Neve is van, bár azt mi nehezen értjük meg, hogy mit jelent a “vagyok, aki vagyok”. Ez pontosan azt jelenti, “ott leszek, ahol ott leszek, minden jelenvaló, mindig létező”.
  3. Élő Isten, hatalma nem korlátozott, mert nála semmi sem lehetetlen.(Luk.,1,37)
  4. Szent. Amikor valaki “találkozik” Istennel, azonnal tudja ezt!
  5. A szeretet és irgalom Istene, ezért jött el hozzánk szenteste, ezért született emberré. “Emberként” kerülhetett Isten a legközelebb hozzánk.
  6. Isten a történelem Ura és Istene. Az emberi történelem, nem össze-vissza futó kusza sorok rengetege. Nem a véletlenek sora és a sors kezének akarata. Egyenesen és világosan, egy határozott cél felé fut és ezt végső kimenetelére nézve Isten igazgatja. Ez különösen erős reménység a jelen történelmi helyzetben a számunkra!

Az én élettörténetem: Isten története velem. Jézus mindnyájunk élettörténetéért is meghalt a Golgotán. Efézus 1,5: “Előre elhatározta Isten, hogy gyermekeivé fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.”. Gyermeke vagy már?

Varga Róbert lelkipásztor