A reformációról

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre (2 Timóteus 3,16)

A protestáns keresztyén egyházak október 31-én emlékeznek az 1517-es egyházi reformációra. Az akkori egyházon belül hiába volt minden figyelmeztetés, lázadás, tévtanítónak nevezett és ezért máglyán megégett előreformátor szava, az egyház vezetése nem változtatott semmin sem. Nem maradt más lehetőség, mint az egyházon kívüli reformáció. Nyilván arra akkor senki sem számított, hogy egészen új felekezetek sora jön majd létre.

Luther azonban nem tehetett mást, ragaszkodnia kellett a megértett igazsághoz, a teljes Szentírás és egyedül a Szentírás Isten szava. Felismerése oda vezetett, hogy kiátkozták, őt az Ágoston rendi szerzetest az egyházból. “Vogelfrei” – azaz “szabad mint a madár” lett, bárki megölhette, következmények nélkül. Megismétlem: az akkori keresztyén világ feje, a római pápa bullájában Luthert szabad prédává tette bárki számára.

Épp ideje volt annak, hogy az egyház visszatérjen a forráshoz, Isten szavához. A re-formálni ugyanis ezt jelenti: Vissza a forráshoz, Isten igéjéhez.

4 reformátori alapelv született a Biblia alapján. 

1. Egyedül Jézus Krisztusba vetett hit által menekülhet meg bárki az Isten ítélete alól. Mária és a “szentek” nem közbenjárók!

Solus Christus – 1 Timóteus 2,5-6.

2. Egyedül kegyelemből van üdvösségünk, nem cselekedetek által. Az úgynevezett jó cselekedeteknek nincs üdvösségszerző érdemük!

Sola Gratia – Efézus 2,8-9. 

3. Egyedül hit által van üdvösségünk. Hit által fogadjuk a szívünkbe Jézus Krisztust és a hit formálja át az életünket a Szentlélek ereje által.

Sola Fide – János 3,16., Zsidókhoz írt levél 11. fejezete

4. Egyedül a Szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja.

 A Biblia Isten kijelentése, életről, halálról, hitről, üdvösségről, bocsánatról és az örök életéről. Az egyház által a reformációig szentnek tartott hagyományok nem Isten kijelentései és nem egyenértékűek az írott isteni kijelentéssel.

Sola Scriptura – 2 Timóteus 3,16-17.

Végül azért, ha valaki hitre jut egyedül Istené a dicsőség!

Soli Deo Gloria – Jelenések könyve 5,12.

Áldott, csöndes lelki reformációt kívánok Mindenkinek!

Varga Róbert lelkipásztor